Witamy na naszej stronie internetowej

Rada Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW
ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W MIRKOWIE


I. Nazwa reprezentacji rodziców:

Reprezentacja rodziców dzieci uczęszczających do szkoły i przedszkola w Mirkowie przyjmuje nazwę Rady Rodziców Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mirkowie.

II. Cele i zadania Rady Rodziców:

1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców Zespołu oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności Zespołu

2. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:
- organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania i realizacji celów i zadań statutowych Zespołu,
- gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności Zespołu oraz ustalanie zasad użytkowania tych funduszy,
- zapewnianie rodzicom rzeczywistego wpływu na działalność Zespołu poprzez znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych, uzyskanie porad w sprawie wychowania dziecka, wyrażanie i przekazywanie opinii na temat dziecka.

III. Organizacja działań ogółu rodziców i Rady Rodziców:

1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców Zespołu jest zebranie rodziców grupy.
2. Zebranie rodziców grupy wybiera spośród siebie „grupową radę rodziców” składającą się z trzech osób.
3. Zebranie rodziców grupy wybiera jednego przedstawiciela tej rady do Rady Rodziców Zespołu.
4. Plenarne zebranie Rady Rodziców wybiera spośród siebie prezydium (zarząd) jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców
5. Prezydium (zarząd) Rady Rodziców składa się z co najmniej 3 członków, tak, by można było wyłonić przewodniczącego, sekretarza i skarbnika. Prezydium dokonuje swego ukonstytuowania na swym pierwszym posiedzeniu.
6. Prezydium Rady Rodziców – spośród członków Rady – może tworzyć komisje i zespoły robocze dla wykonania określonych zadań.
7. Kadencja Rady Rodziców trwa od dnia 1 września do dnia 30 września następnego roku.

IV. Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców:

1. Uchwały podejmuje się większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu.
2. Uchwały są protokołowane przez sekretarza prezydium Rady Rodziców.

V. Tryb przeprowadzania wyborów do grupowych rad rodziców i do Rady Rodziców:

1. Wybory do grupowej rady rodziców szkoły oraz przedstawicieli do Rady Rodziców Zespołu odbywają się w głosowaniu tajnym.
2. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić swoją zgodę na kandydowanie.
3. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali 50% plus jeden głos uczestników zebrania wyborczego.
4. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim zebraniu.


VI. Ramowy plan pracy Rady Rodziców:

1. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców zwoływane jest nie rzadziej niż raz w roku szkolnym.
2. Zebranie plenarne może być zwołane także w każdym czasie na wniosek trzech członków Rady Rodziców lub dyrektora szkoły.
3. Posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane przez sekretarza Rady Rodziców.
4. Zebrania rodziców poszczególnych grup mogą odbywać się z inicjatywy samych rodziców, Rady Rodziców lub wychowawcy.
5. Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Rady Rodziców:

- wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania,
- sprawozdanie ustępującego organu z działalności w okresie sprawozdawczym,
- informacja dyrektora szkoły stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki,
- plenarna dyskusja programowa,
- wolne głosy i wnioski,
- wybory nowych organów Rady Rodziców.

VII. Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców:

1. Rada Rodziców gromadzi fundusze z następujących źródeł:

- ze składek rodziców
- z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji
- innych

2. Gromadzone środki finansowe przeznaczone są na wspieranie statutowej działalności Zespołu
3. Wysokość składki rodziców ustala Rada Rodziców.
4. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie preliminarza wydatków, według potrzeb zgłaszanych przez uczniów, wychowawców, nauczycieli oraz dyrekcji Zespołu, zatwierdzonego przez Radę Rodziców. 
5. Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składek oraz z innych źródeł na następujące cele:

- zakup książek  i i innych nagród na zakończenie roku szkolnego, jak również na konkursy, uroczystości i inne szczególne okazje, czy też na dofinansowanie imprez i zabaw np. z okazji św. Mikołaja, czy karnawału,
- sfinansowanie niektórych zajęć pozaprogramowych,
- zakup środków dydaktycznych,
- pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin,
- inne uzasadnione cele.

6. Do obsługi księgowo-rachunkowej funduszy Rady Rodziców prezydium wyznacza skarbnika.
7. Prezydium ma w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wpłat i przelewów.
8. Wszystkie wydatkowane środki są potwierdzone fakturami, paragonami zakupu bądź innymi dowodami wpłat i przechowywane w sekretariacie w teczce opisanej „Rada Rodziców”.