Witamy na naszej stronie internetowej

O przedszkolu

Przedszkole wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. 
Adres:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mirkowie
ul. Słowackiego 17
55-095 Mirków
tel./fax 71/ 315-10-30
e-mail: sekretariat.szkola@mirkow.pl (obsługuje Małgorzata Wilk - sekretarka)
          szkola@mirkow.pl (obsługuje Edyta Podyma - dyrektor)

MIRKÓW - wieś położona na granicy miasta Wrocławia, 2 km od Długołęki,
POŁOŻENIE  - centralna część tzw. "nowego" Mirkowa,
dogodne wejście od ul. Słowackiego oraz od ul. Mickiewicza
WARUNKI LOKALOWE ZESPOŁU – 7 sal lekcyjnych, pracownia komputerowa,
sala do gier i zabaw sportowych, świetlica, 3 sale przedszkolne, stołówka.
Na terenie Zespołu plac zabaw i boisko (w budowie)
LICZBA  UCZNIÓW  W  SZKOLE -  165
LICZBA DZIECI W PRZEDSZKOLU - 70
OBWÓD SZKOLNY - Mirków
OBWÓD  PRZEDSZKOLNY – teren gminy Długołęka

Czas pracy przedszkola: w godzinach 700-1700.
Liczba grup: trzy (w tym jedna integracyjna, od 1.09.2006r.)

Realizowane programy: „Nasze Przedszkole”- wyd. MAC
Ponadto nauczyciele włączają do zajęć edukacyjnych elementy:
kinezjologii edukacyjnej Paula Dennisona,
pedagogiki Montessori,
nauki globalnego czytania wg. J.Majchrzak,
edukacji matematycznej opartej o program prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej,
zajęć ruchowych wg. W. Sherbourne, Labana, Bogdanowicz, pedagogiki zabawy
oraz programy własne: program wspierania twórczego rozwoju dzieci „Spotkania przedszkolaków ze światem sztuki”, „Rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci
w wieku przedszkolnym
”.
     
Zajęcia dodatkowe: język angielski, rytmika, nauka tańca, religia, zajęcia logopedyczne.
   
W ciągu roku organizowane są wycieczki, konkursy, liczne uroczystości jak:
Ogólnoszkolny Dzień Życzliwości, Mikołaj, Poranek kolęd, Spotkanie z seniorami,
Bal karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Powitanie wiosny, Zajączek, Dzień Mamy
i Taty, Dzień Dziecka.

Celem przedszkola jest:

- wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
- budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
- kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów
i porażek;
- rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
- stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce
dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
- troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa
w zabawach i grach sportowych;
- budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym
oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały
dla innych;
- wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
- kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
- zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności,
które są ważne w edukacji szkolnej.