Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.szkola.mirkow.pl.


Mirków: Remont i docieplenie elewacji wraz z kolorystyką budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Mirkowie cz. 1- budynek od strony ul. Mickiewicza
Numer ogłoszenia: 218711 - 2013; data zamieszczenia: 18.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mirkowie , ul. Juliusza Słowackiego 17, 55-095 Mirków, woj. dolnośląskie, tel. 0-71 315 10 30, faks 0-71 315 10 30.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa nie posiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i docieplenie elewacji wraz z kolorystyką budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Mirkowie cz. 1- budynek od strony ul. Mickiewicza.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest remont i docieplenie elewacji wraz z kolorystyką budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Mirkowie cz. I - budynek od strony ul. Mickiewicza. 2. W zakres prac, o których mowa w ust. 1 wchodzą następujące obowiązki Wykonawcy: 2.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE TJ. DEMONTAŻ: Parapetów okiennych, Istniejących rur spustowych, Instalacji odgromowej (do ponownego montażu), Wszelkich przewodów i osłon instalacji, tablic informacyjnych, opraw oświetleniowych (do ponownego montażu), Odspojonych fragmentów tynku, Istniejącej okładziny z płytek klinkierowych w strefie cokołowej, Istniejącego gzymsu na łączniku, Istniejącej obudowy drewnianej zadaszenia wejścia głównego, łącznika i dobudówki; Istniejących krat okiennych i drzwiowych (do ponownego montażu). 2.2. ROBOTY REMONTOWE TJ.: Wykonanie termomodernizacji ścian budynku, montaż parapetów oraz rur spustowych, wykonanie obróbek blacharskich, ponowny montaż instalacji odgromowej, wypełnienie szczelin i pęknięć w ścianach murowanych, tynkowanie ścianek okalających zejścia do piwnicy. 3. Szczegółowy zakres i przedmiot zamówienia opisany jest w dokumentacji projektowej wykonanej przez ARCHIMMODICUS S.J. Mariusz Fabjanowski, Grzegorz Kędzierski, ul. Kluczborska 13/1A, 55-323 Wrocław, tj. w: a) projekcie technicznym; b) projekcie wykonawczym; c) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (zwanej dalej w treści SIWZ również STWIOR; d) przedmiarze robót; będących załącznikami do niniejszej SIWZ. 4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty szczegółowo wyszczególnione w przedmiarze robót wskazanym w ust. 3 lit. d, w ilości w nim wskazanej (przedmiar dotyczy tylko budynku od strony ul. Mickiewicza). Przedmiar robót jest wiążący dla Wykonawcy w całości. 5. Projekt techniczny, projekt wykonawczy oraz STWIOR obejmują opis sposobu wykonania i odbioru remontu kompleksu trzech budynków, na który składają się budynek od strony ul. Mickiewicza, budynek od strony ul. Słowackiego oraz łącznik pomiędzy ww. budynkami. Ww. dokumenty są wiążące dla Wykonawcy tylko w zakresie, w jakim dotyczą budynku od strony ul. Mickiewicza. Roboty będą bowiem wykonywane przez Wykonawcę tylko w obrębie ww. budynku..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.10.00-9, 45.11.00.00-1, 45.11.11.00-9, 45.26.24.23-2, 45.32.40.00-4, 45.40.00.00-1, 45.26.25.22-6, 45.26.13.20-5, 45.26.23.20-0, 45.32.00.00-6, 45.32.10.00-3, 45.26.10.00-4, 45.26.11.00-5, 45.42.00.00-7, 45.42.10.00-4, 45.42.11.00-5, 45.44.00.00-3, 45.44.20.00-7, 45.44.21.00-8, 45.45.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 24.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2.700,00 PLN (słownie: dwa tysiące siedemset złotych) wniesionym przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b, ust. 5, pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 z późn. zm.). 3. Uwaga: dokument gwarancji, poręczeń winien zawierać wyszczególnione warunki zapłaty kwoty wadium Zamawiającemu (utraty wadium przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego), tj. gdy: a) Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; d) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, ustawy PZP lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 4. Wniesione wadium musi zabezpieczać ofertę Wykonawcy przez cały okres związania ofertą. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 52 9584 1021 2003 0301 8757 0045 (Bank Spółdzielczy w Oleśnicy, Oddział w Długołęce). 6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna, iż będzie ono wniesione skutecznie jedynie w przypadku wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: dotyczy przetargu pn. Remont i docieplenie elewacji wraz z kolorystyką budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Mirkowie cz. 1 - budynek od strony ul. Mickiewicza, 7. Potwierdzeniem wniesienia wadium w jednej z form określonych w ust. 2, litery b, c, d i e jest oryginalny dokument banku, ubezpieczyciela lub poręczyciela, wystawiony na: Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Mirkowie z oznaczeniem, iż dotyczy przetargu pn. Remont i docieplenie elewacji wraz z kolorystyką budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Mirkowie cz. 1- budynek od strony ul. Mickiewicza, złożony w sekretariacie Zamawiającego przy ul. Słowackiego 17, 55-095 Mirków, przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert. 8. Kopia dokumentu, o którym mowa w pkt 7, poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, powinna być dołączona do oferty. 9. Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w jednej lub kilku z wybranych przez siebie form, o których mowa wyżej w ust. 2 lit. a do e.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian umowy zgodnie z art. 144 ustawy w tym także w zakresie postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia następujących warunków: 1) zmiana terminu wykonania zamówienia może ulec zmianie w przypadku skrócenia terminu realizacji inwestycji lub przedłużenia w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego; b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajków generalnych lub lokalnych) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót; c) warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, w szczególności: temperatury powietrza poniżej 5 stopni C; d) wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji - zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji zamówienia; e) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy; f) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z SIWZ - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia. 2) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; 3) zmiany technologiczne, w szczególności: a) zastąpienia materiałów lub urządzeń przewidzianych dokumentacją projektową nowymi materiałami lub urządzeniami, w szczególnie uzasadnionych okolicznościach, spowodowanych wprowadzeniem na rynek nowych materiałów i urządzeń, o lepszych parametrach. Każdorazowo na taką zmianę musi wyrazić zgodę Projektant sprawujący nadzór autorski oraz Zamawiający; b) konieczność zrealizowania dokumentacji projektowej przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem dokumentacji projektowej; c) konieczność zrealizowania dokumentacji projektowej przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; d) konieczność zrealizowania dokumentacji projektowej przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych lub materiałowych, jeżeli zmiana ta wywołana jest uzasadnioną potrzebą Zamawiającego, w szczególności uzasadnioną społecznie lub ekonomicznie; 4) zmiany zakresu robót budowlanych, które Wykonawca powierzył podwykonawcom, a które określone są w złożonej ofercie; 5) zmiany warunków nieistotnych, w szczególności: a) wystąpienia omyłek pisarskich i rachunkowych, b) zmiany formy organizacyjnej Wykonawcy (przekształcenie itp.), c) zmiany osób nadzorujących wykonanie przedmiotu umowy, d) zmiany rachunku bankowego, e) zmiany obowiązujących przepisów prawa, f) inne, które nie będą w sposób istotny ingerować w przedmiot zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.szkola.mirkow.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W MIRKOWIE, ul. Słowackiego 17, 55-095 Mirków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego przy ul. Słowackiego 17 w Mirkowie (55-095).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie